Cookie-instellingen

Deze website gebruikt Cookies.

Meer informatie over het gebruik van cookies en gegevensverwerking vindt u onder onze cookie- en privacy-policy .

U kunt hieronder uw cookie-instellingen kiezen en accepteren:

Kies voor hybride overgang naar de Omgevingswet


Door Martijn Schiltman, Senior consultant bij Solviteers


De impact van de nieuwe Omgevingswet op het werkveld is groot. Martijn Schiltman, senior consultant bij Solviteers, vergelijkt het met de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in 2010. Martijn: “Dit is één van de grotere wetswijzigingen waarmee gemeenten worden geconfronteerd. Wachten tot alles in de tweede helft van 2020 is uitgekristalliseerd, is onverstandig. Mijn advies is te kiezen voor hybride IT-systemen. Daarmee lopen je huidige werkprocessen door, maar stap je waar mogelijk is al over op de nieuwe situatie.”


Veel werk aan de winkel door invoering Omgevingswet

De impact van de nieuwe Omgevingswet op het werkveld is groot. “Nu is het zo dat een aanvrager een aanvraag doet, de gemeente toetst en vervolgens besluit. Dit hele proces gaat op de schop. Het doel is dat de burger participeert en er meer ruimte komt voor eigen initiatieven. Dit betekent dat de regels en het toetsingskader transparant moeten zijn, zodat de initiatiefnemer op voorhand een inschatting kan maken van de haalbaarheid van zijn plannen. Dit vergt compleet nieuwe, interne en integraal op elkaar afgestemde processen. Zo is het voor gemeenten belangrijk dat de huidige processen goed zijn omschreven, dat zij de kern- en basisregistraties op orde hebben, zaakgericht werken en gevoelige informatie op een veilige manier delen.”


Aansluiten op DSO met huidige software is niet toereikend

Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) vervangt het huidige Omgevingsloket Online (OLO), Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) en ruimtelijkeplannen.nl. Op het DSO kunnen initiatiefnemers en belanghebbenden straks snel zien wat is toegestaan in de fysieke leefomgeving. De contouren van dit digitaal stelsel zijn inmiddels duidelijk. Alle gemeenten moeten hierop aanhaken, waarbij uiteraard ruimte is voor eigen gemeentelijke regelingen en beleid. Martijn legt uit dat de applicaties waarmee gemeenten momenteel werken hiervoor niet geschikt zijn. “Veel gemeenten werken met Squit XO. Dat is nu de software voor vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH), maar is in 2021 niet toereikend. Softwareleveranciers, waaronder Roxit, werken momenteel aan software waarmee gemeenten kunnen aansluiten op het DSO. Die software moet vroeg of laat geïmplementeerd worden.”


Omgevingswet vertalen naar werkprocessen en automatisering

Martijn ondersteunde enkele jaren terug gemeenten bij de invoering van de Wabo. Inmiddels heeft hij al diverse gemeenten begeleid in het proces richting de nieuwe Omgevingswet. “Wij hebben in de afgelopen jaren verschillende gemeenten en ketenpartners geholpen bij hun uitdagingen in het ruimtelijk domein. Hierdoor beschikken wij over veel ervaring in het vertalen van wetgeving naar werkprocessen en automatisering. Ook hebben wij ruime kennis van de Wabo, decentralisaties en de Omgevingswet. Hierdoor kunnen wij de impact van de Omgevingswet goed in kaart brengen en vertalen naar werkprocessen en automatisering.”


Voorbereiding Omgevingswet vergt serieus programma

Martijn benadrukt de reikwijdte van de nieuwe Omgevingswet. “De implementatie gaat over verschillende disciplines en afdelingen heen en is zelfs organisatieoverstijgend. Zo voeren omgevingsdiensten in opdracht van gemeenten en provincies taken uit op het gebied van milieu. Vanwege die complexiteit kan eigenlijk geen enkele gemeente dit ‘er even bij doen’. De voorbereiding op en de invoering van de Omgevingswet vergt een serieus programma, compleet met diverse deelprojecten. De impactanalyse van Solviteers is volgens Martijn een goed startpunt daarvoor. Hiermee krijgen gemeenten een goed beeld van wat binnen hun organisatie nog moet gebeuren.”


Hybride IT-systemen

In de ogen van Martijn doen gemeenten er goed aan te kiezen voor een overgang met hybride IT-systemen. De huidige applicaties zijn volledig ingericht op de huidige wet- en regelgeving, maar voorzien niet in de eisen die de Omgevingswet stelt. Nu al volledig op nieuwe applicaties overgaan is geen oplossing. De nieuwe applicaties zijn nog volop in ontwikkeling en vooral gericht op de Omgevingswet. Ze sluiten daarom niet goed aan op de huidige wet- en regelgeving. Met een hybride vorm zetten gemeenten volgens hem de juiste stappen naar de volledige implementatie van de Omgevingswet.


Wilt u op tijd klaar zijn voor de Omgevingwet? Neem contact met ons op via tel: 030 280 36 55 of stuur een e-mail naar: advies@solviteers.nl


Impactanalyse Omgevingswet | Goede inrichting huidige applicaties | Onafhankelijk advies bij keuze nieuwe software Omgevingswet | Implementatie Omgevingswet